Day 2 and another awesome days cycling. Although it couldn’t quite match glorious scenery from the day before. Ngày thứ 2 chúng tôi lên đường, dù cho cảnh không được đẹp lắm như hôm đầu tiên. Because of the excitement of the last few days an [...]